Általános Szerződési Feltételek

 

Érvényes 2015. március 01.-től

 

A Szappanos Andrea P.F.A.

• székhely: Szatmárnémeti, Clabucet sétány 11. sz. 4. tömbház 59-es ajtó, Románia

• adószám: 31278253

• cégjegyzék szám: F30/139/25.02.2013

mint megbízott (továbbiakban: megbízott) a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szerint nyújt szolgáltatásokat megbízói (továbbiakban: megbízó) részére. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek a megbízott szolgáltatásaira vonatkozó valamennyi szerződésre irányadóak, feltéve, hogy megbízott és megbízó (együttesen a továbbiakban: felek) írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

1. Szerződéskötés

1.1 A szerződés a szolgáltatás nyújtása tárgyában a megbízott és megbízó között létrejött megbízási szerződés, amely a megbízott általános szerződési feltételeiből és az egyedi megbízási szerződésből áll. A szerződés részét képezik továbbá a szerződés megkötésekor ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, különösen a megbízó által a szolgáltatás vagy kedvezmény igénybe vételével összefüggésben megtett írásbeli nyilatkozatok és a szolgáltatás hozzáférési jelszavak, átvételi elismervények. A megbízott a szolgáltatásokat ezen, a jogviszonyt megtestesítő szerződés alapján nyújtja a megbízó részére, aki köteles a megbízási szerződés és az ÁSZF feltételeit betartani és az igénybevett szolgáltatásért a díjszabásban meghatározott díjat határidőben megfizetni.

1.2 A felek közötti szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejöhet:

a) A https://linkepites-szovegiras.webnode.hu/ vagy https://linkepites-szovegiras.eu/ domaineken keresztül elérhető, internetes felületen történő megrendeléssel, mely írásbeli szerződésnek minősül.

b) Telefonos megkeresés során szóban,

c) Megrendelő email megbízó általi elküldésével a linkepites.info@gmail.com címre, mely akkor érvényes, ha tartalmazza a megbízott által kínált csomagot, és nem tartalmaz olyan feltételt, melyek a csomagban vagy jelen ÁSZF-ben nem szerepelnek. Az emailben küldött megrendelés abban az időpontban lép érvénybe és hatályba, amikor a megbízó email szervere által a linkepites.info@gmail.com címre küldött emailt a megbízott átvette,

d) Ráutaló magatartással abban az esetben, ha megbízó a Szolgáltatás díját megfizette,

1.3 Jelen ÁSZF szempontjából a 1.2. pontban leírt szerződéskötési módok egyenrangúnak tekintendők.

1.4 A felek között egyéb, a fentiektől eltérő módon nem jöhet létre szerződés.

1.5 A megbízási szerződés határozott és határozatlan idejű lehet. Határozott idejű szerződés legfeljebb 24 (huszonnégy) hónapos időtartamra köthető.

2. A szolgáltatások tartalma

2.1 Megbízott fenntartja a jogot a szolgáltatások tartalmának megváltoztatásához. Változtatás esetén megbízott az ÁSZF 7. fejezete szerint értesíti megbízót.

2.2 A Megbízó tudomásul veszi, hogy az eredményes keresőoptimalizáláshoz szükséges lehet a weboldalának esetleges tartalmi és szerkezeti átalakítása, valamint a Megbízott kérése esetén kulcsszavanként legfeljebb 10 alternatív, releváns kulcsszóváltozat megadása.

2.3 Ha az igénybe vett szolgáltatás egynél több kulcsszó vagy aloldal megadását teszi lehetővé, a megbízó megadhatja, hogy melyik aloldalt melyik kulcsszóra szeretné keresőoptimalizálni. Ha a megbízó egy kulcsszóhoz nem ad meg aloldalt, akkor megbízott ahhoz a kulcsszóhoz a fogadó weboldalt vagy aloldalt használja.

2.4 A keresőoptimalizálás szolgáltatások keretében megbízott a linkajánlást véletlenszerű ütemezéssel végzi. Megbízott olyan felületek szerkesztői figyelmébe ajánlja megbízó linkjeit, melyek a szerződéses időszak lezárását követően megbízott a linkelő weboldal működési ideje alatt később sem törlik, kivéve, ha megbízó a felületek szabályzatába ütköző magatartást tanúsít, vagy a felület nem tudja tovább finanszírozni a linkelő oldalak fenntartását.

2.5 Megbízó bármely szolgáltatás igénybevételével beleegyezik, hogy e-mail címére a megbízott időnként promóciós ajánlatokat vagy akciós kuponokat küldjön.

2.6 A technikai támogatás szolgáltatás keretében a szerződéses időszakban megbízott ügyfélszolgálata telefonhívásokat és email megkereséseket fogad, és a megbízóktól érkező kérdéseket legjobb szakmai tudása szerint megválaszolja. Bár a Megbízott a telefonos tanácsadást legjobb tudása szerint nyújtja, nem vállal felelősséget a hibákért, nem ígéri minden felmerülő kérdés megválaszolását, a válaszok hibamentességét vagy teljességét.

3. Felek kapcsolata a felületekkel

3.1 Megbízó kifejezetten felhatalmazza megbízottat, hogy a fogadó weboldalra és annak aloldalaira mutató linkeket megbízott döntései alapján kiválasztott felületeken, például linkkatalógusokban megjelenítsen, vagy megjelenítés céljára oda ajánljon. A linkek megjelenítésének időzítéséről megbízott vagy a felület tulajdonosa dönt.

3.2 Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott nem minden felületet képvisel kizárólagos joggal.

3.3 Keresőoptimalizálás és linkajánlás szolgáltatások esetén megbízott kizárólagos joga önállóan döntést hozni a linkek és egyéb promóciós tartalmak megjelenítésére használt felületekről.

3.4 Megbízó tudomásul veszi, hogy a felületek tulajdonosai bármikor jogosultak megszüntetni egyes felületeket vagy azokon egyes promóciós tartalom formátumok megjelenítését. A felületek tulajdonosainak jogában áll indoklás nélkül egyes konkrét promóciós tartalmakat is visszautasítani. A meghiúsult promóciós tartalmak esetében megbízott az ilyen felületekre már kifizetett összeg értéke erejéig más felületeken biztosít promóciós tartalmat.

3.5 A jelen ÁSZF feltételei alapján a szolgáltatási díjra vonatkozó számlát a megbízott állítja ki, a megbízónak a megbízott felé van fizetési kötelezettsége.

4. Felelősség a tartalomért

4.1 Megbízó kizárólagosan felelős az átkattintható promóciós tartalmakra történő kattintással elérhető, saját hatáskörébe tartozó fogadó weboldalakon minden tartalomért. Megbízó kizárólagosan felelős az általa, vagy megbízása alapján hirdetett, ajánlott, reklámozott, értékesített szolgáltatásokért és termékekért. Megbízott a promóciós tartalom és a fogadó weboldal látogatottsága tekintetében nem vállal felelősséget azért, hogy minden megtekintés más személy részéről történik, tehát a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg azon személyek számával, akik a promóciós tartalmat megtekintették.

4.2 Megbízó kijelenti, hogy amennyiben kulcsszót, link szöveget, promóciós tartalmat, vagy ezek elemeit megbízott rendelkezésére bocsát, annak szerzői jog, védjegyoltalom vagy egyéb jogintézmény nem korlátozza a megjelenítését.

4.3 Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízottnak jogában áll elutasítani bármely fogadó weboldalra irányuló szolgáltatást és bármely link leírást. Megbízó tudomásul veszi, hogy elutasításhoz vezethet, ha a fogadó oldal nem felel meg az alábbi követelményeknek:

a) A fogadó oldal feleljen meg a Szerződés megkötésének ideje alatt érvényes Google irányelveknek

b) Nyelvtanilag helyes legyen a fogadó oldal tartalma, a kulcsszavak, a link címsor és a leírás

c) Minden linket és hirdetést releváns kulcsszóhoz vagy kategóriához kell hozzárendelni

d) Csak kulcsszavak felsorolása és egyéb szabálytalan helyesírású vagy zavaros tartalmak (pl. felesleges nagybetű használat) nem engedélyezett a fogadó oldalon és a link leírásban

e) A címsor és leírás illeszkedjen a fogadó weboldal tartalmához

f) A fogadó weboldalnak működőképesnek kell lennie és eredeti tartalommal kell rendelkeznie

g) A fogadó weboldalon minden linknek működnie kell

5. Fizetés

5.1 Amennyiben a felek írásban másképp nem állapodtak meg, a fizetés ismétlődő szolgáltatások esetén számlázási periódusonként 100%-ban előre történik, egyszeri díjas szerződés esetén a fizetés 100%-ban előre történik a szolgáltatás megkezdése előtt kibocsátott számla alapján. A kiállított számla ÁFA-mentes, az ÁFA kifizetése a Megbízót terheli.

5.2 A Megbízott a következő fizetési módokat fogadja el: PayPal, banki átutalás, utalás Western Union-on keresztül, postai utalás, készpénz. A konkrét fizetési módot a felek szerződéskötéskor rögzítik az egyedi szerződésben.

5.3 A fizetési határidő azt a napot jelenti, amikor megbízott bankszámlájára vagy pénztárába az összeg megérkezik - tehát a bank jóváírta -, nem pedig azt a napot, amelyen megbízó a fizetési megbízást kiadta saját bankszámláját vezető pénzintézet részére.

5.4 Megbízott bármikor jogosult díjait megváltoztatni, a vele már szerződött megbízók esetében az árváltoztatás tényét a következő díj számlán a megbízó feltünteti. A már megrendelt szolgáltatások tekintetében megbízott csak a soron következő számlázási periódusban jogosult díjait megemelni. Határozott idejű szerződés esetén a szerződési időszak alatt megbízott nem jogosult díjat emelni.

5.5 Késedelmes fizetés esetén a megbízott késedelmi kamatot jogosult felszámítani, és a továbbiakban a megbízott jogosult a szolgáltatások teljesítését megbízó részére írásban megküldött figyelmeztetés után felfüggeszteni vagy korlátozni mindaddig, amíg megbízó a lejárt számláját ki nem egyenlíti. A megbízott jogosult a szolgáltatások további teljesítését - 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelem esetén - megtagadni.

5.5.1 A késedelmes időszak első napja a fizetési határidő lejártát követő nap.

5.5.2 A késedelmi kamat kiszámolása az alábbi módon történik: 1-30 napos késés esetén a kamat 5(öt)%, 31-90 napos késés esetén 8(nyolc)%, 91 napon túli késés esetén 10(tíz)%. A megkésett fizetéskor a szolgáltatás ára kamatostul kamatozódik. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha az adós késedelmét kimenti.

5.5.3 Amennyiben a megbízó a 180 napon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a megbízott a követelés érvényesítése érdekében jogosult harmadik fél számára a követelést engedményezni és harmadik felet a követeléskezeléssel megbízni. A 180 napon túli követelés miatt felmerült adminisztrációs-, követelés kezelési-, behajtási-, ügyvédi-, végrehajtási-, illeték-, közjegyzői-, bírósági költségeket megbízónak viselnie kell. Ezeket a költségeket megbízó a megbízott vagy követeléskezelője által kiállított számla alapján 8 (nyolc) napos fizetési határidővel köteles kifizetni.

5.6 Ha a megbízó a kiállított számla összegét és a fizetési határidőt nem vitatja, de a számla egyéb adatait – különösen a számlafizető nevét, címét vagy ÁFA mentességi jogosultságát – kéri módosítani, ez nem jelenti a fizetési határidő módosítását még abban az esetben sem, ha a megbízott a kérésnek eleget tesz és módosított adatokkal új számlát állít ki, vagy neki felróható okból állította ki a számlát hibás adatokkal. Az ilyen módon kiállított módosított számla fizetési határideje megegyezik az eredetileg kiállított számla fizetési határidejével.

6. A felek képviselete

6.1 Az egyedi szerződés a megbízott képviselőjének szkennelt aláírásával ellátva is hiteles.

6.2 Ha megbízó üzleti vállalkozás vagy intézmény, szerződés megkötésére és a megbízott által küldött szerződések és egyéb küldemények átvételére kizárólag a cégkivonat szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező személy, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

6.3 Az esetleges jogosulatlan képviselet jogkövetkezményeiért a megbízó, és a nevében jogosulatlanul eljáró harmadik személy egyetemlegesen felelős. A megbízót jogosulatlanul képviselő személy tudomásul veszi, hogy kártalanítania kell a megbízót, a megbízottat, és a kártérítéshez kötődő minden felelősséget és költséget viselnie kell, így különösen a szolgáltatás díja, fizetési felszólítások díja, büntetések, visszatérítések, ügyvédi költségek, bírósági költségek vagy üzletvesztés, amelyek abból származnak, hogy a személy jogosulatlanul képviselte megbízót.

7. Felmondás, módosítás, szüneteltetés

7.1 A szerződés megszűnik:

a) megbízott és megbízó részéről rendkívüli felmondással szerződésszegés esetén;

b) a megbízott jogutód nélküli megszűnésével;

c) magánszemély megbízó elhalálozása esetén;

d) a felek írásbeli közös megegyezésével;

7.2 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, terrortámadás vagy természeti katasztrófa, súlyos energia-ellátási zavar, munkabeszüntetés, továbbá minden, a fentieken túl az alaptörvény szerint szükségállapotnak és rendkívüli állapotnak minősített esemény vagy helyzet. A vis maior bekövetkeztéről a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél a mulasztással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni a károsult fél felszólító levelének (mely a kár bekövetkeztét, okát és a kár összegszerűségét tartalmazza) kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül.

7.3 A szerződés megszűnése nem mentesíti a megbízót a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól, különösen a szerződés megszűnéséig a megbízott által már teljesített szolgáltatások megbízási díjának kifizetése alól.

7.4 A megbízó rendkívüli felmondása esetén a szerződés a felmondó nyilatkozat megbízotthoz történő megérkezését (kézhezvételét) követő napon szűnik meg. A megszűnésig már teljesített szolgáltatások ellenértéke jár a megbízottnak, figyelembe véve a számlázási periódusokat.

7.5 Felmondás megbízott részéről

7.5.1 A megbízott általi felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell

a) a felmondás indokát, és

b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és

c) ha a felmondás indoka a megbízó szerződésszegése, akkor a megbízó tájékoztatását arról, hogy ha a megbízó a felmondási idő alatt a szerződésszegő magatartást megszünteti és helyreállítja a szerződésszerű állapotokat, - különösen, hogy eleget tesz fizetési kötelezettségeinek -, a szerződés nem szűnik meg.

7.6 A határozott idejű szerződést felek rendes felmondással nem szüntethetik meg.

8. Garancia

8.1 Megbízó tudomással bír arról, hogy megbízott nem rendelkezik a Google üzleti titkát képező keresőalgoritmus és hirdetési algoritmus pontos modelljével, és arról, hogy a Google találati listája a Google algoritmusaitól és számos más tényezőtől függ, melyek közül bizonyos tényezők megbízott hatókörén kívül esnek. Például a természetes találati lista akár ugyanarra a kulcsszóra is eltérő lehet a Google egyes nemzetközi oldalain, a keresési előzményektől függően, a keresési helytől és időponttól függően, a keresést végző eszköz hardverétől és szoftverétől, beállításaitól, a felhasználók adatkezelési beállításaitól, a keresési alapbeállításoktól, a keresési és böngészési előzményektől és számos más tényezőtől függően.

8.2 A felek tudomásul veszik, hogy a Google módjában áll bármikor bejelentés nélkül módosítani a keresőalgoritmusát és hirdetési algoritmusát. A keresőalgoritmus, hirdetési algoritmus, vagy a természetes találati listán előnyt jelentő egyéb körülmények megváltozása esetén megbízott nem köteles erről a körülményről információt közzétenni, a szolgáltatásait módosítani, kiegészíteni, a szolgáltatást újrakezdeni, többletszolgáltatást nyújtani és e körülmények megváltozása nem jelentheti a szerződés megszűnését, módosítását és nem indokolhat megbízó részéről garanciális követeléseket.

8.3 Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízott nem a Google alvállalkozójaként, ügynökeként, megbízottjaként jár el. Megbízott önálló szolgáltatást nyújt, de saját érdekkörében felmerülő feladatokra teljesítési segéd bevonására jogosult.

8.4 Megbízott nem tudja szavatolni a megbízó számára, hogy:

8.4.1 keresőoptimalizálás szolgáltatás eredményeként megbízó fogadó weboldala vagy aloldalai helyezése javul a Google kereső természetes találati listáján,

8.4.2 az igénybevett szolgáltatások megfelelnek a megbízó által felállított követelményeknek,

8.4.3 a megbízó által igénybevett szolgáltatások megszakítás mentesek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,

8.4.4 a szolgáltatások igénybevétele során átadott információk megbízó számára érthetőek, teljesek, pontosak, megbízhatóak,

8.4.5 a szolgáltatás részeként esetlegesen a megbízó rendelkezésére bocsátott szoftver vagy weboldalon elérhető kezelőfelületek működése hibamentes, és az esetlegesen észlelt hibák kijavításra kerülnek,

8.5 Megbízott nem köteles elemzést végezni vagy információt szolgáltatni megbízó weboldalának vagy aloldalainak a Google kereső természetes találati listáján elfoglalt helyezése tekintetében, valamint az általa választott kulcsszavaknak a Google keresőben való keresettségére vonatkozóan. Megbízó tudomásul veszi, hogy ilyen információk rendelkezésre bocsátását vagy elérhetővé tételét a Google nem garantálja és esetenként korlátozza.

8.6 Megbízó tudomásul veszi, hogy - megbízott legjobb tudomása szerint - a keresőoptimalizálás eredményességére hatással bíró fő körülmények a következők:

8.6.1 a fogadó weboldalra mutató linkek;

8.6.2 a fogadó weboldal és aloldal(ak) tartalmának és szerkezetének helyes beállítása;

8.6.3 a megbízó által választott kulcsszavak.

8.7 A fogadó weboldal tartalmát és szerkezetét megbízó kezeli, ahhoz megbízottnak nincs adminisztrátori vagy szerkesztői hozzáférési jogosultsága és ilyen jogosultsághoz tartozó belépési adatokat, jelszavakat megbízott nem kér megbízótól.

8.8 A Megbízott 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal abban az esetben, ha a Megbízó által igényelt szolgáltatás előreutalással kifizetésre került és a felek által megbeszélt határidőre nem készült el.

8.8.1 A 100%-os pénzvisszafizetési garancia akkor is érvényes, ha a Megbízott nem értesítette a Megbízót a felmerülő áramkimaradásról, internet ingadozásról vagy betegségről, ami a kivitelezés határidejét befolyásolja.

8.8.2 A 100%-os pénzvisszafizetés esetén a felmerülő kezelési költségek, amiket más szolgáltatók tartanak vissza, a Megbízott nem köteles kifizetni a Megbízó felé. A Megbízó devizautalás esetén számol azzal is, hogy a valutaárfolyam változik.

8.8.3 A Megbízott nem vállal pénzvisszafizetési garanciát abban az esetben, ha a Megbízó utólag utal.

8.8.4 A pénzvisszafizetést a Megbízott 15 (tizenöt) munkanapon belül meg kell ejtse, amit szükség esetén dokumentummal igazol.

9. Általános rendelkezések

9.1 Jelen ÁSZF a felek jogviszonyának feltételeit, felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, kiterjed minden megkötött megbízási szerződésekre.

9.2 Jelen ÁSZF megbízó általi elfogadása a következő módon történhet:

a) a szolgáltatás igénybevétele során ráutaló magatartással. Ebben az esetben megbízó elfogadja, hogy megbízott az ÁSZF elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.

b) az egyedi megbízási szerződés megkötésével, mely jelen ÁSZF 1. szakasza szerint történik.

9.3 Megbízó kötelezettsége, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el az ÁSZF egy példányát saját felhasználásra.

9.4 Az ÁSZF aláírás nélkül is szabályozza a szolgáltatások megrendelésének, teljesítésének és elszámolásának feltételeit.

9.5 Amennyiben a megbízó és a megbízott közötti szerződés másképp nem rendelkezik, akkor az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a megbízási szerződés kifejezetten nem utal.

9.6 Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó akciós feltételek, és ÁSZF-ek közzététele nem minősülnek a megbízott által tett szerződéses ajánlatnak, így a megbízottat ezekkel összefüggésben ajánlati kötöttség nem terheli.

9.7 Megbízott dönthet kedvezmények, akciós ajánlatok felkínálásáról, amelyek a havi- vagy egyszeri díjakat érinthetik. Megbízott a kedvezmények, akciók mértékét és részvételi feltételeit honlapján közzéteszi. Megbízó egyszerre csak egy kedvezmény igénybevételére jogosult. Megbízott az egyes akciókban választása szerint határozza meg a részvételre jogosultak körét, és a részvétel egyéb feltételeit. Megbízott – mivel szerződéskötési kötelezettség nem terheli – jogosult az akcióban való részvételt bármely megbízó tekintetében kizárni.

9.8 Amennyiben a felek az egyedi megbízási szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérnek, úgy felek az egyedi megbízási szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak.

9.9 Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy megbízott munkavállalókat és alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítés során, tekintettel a szolgáltatásokhoz szükséges szakértelem szerteágazó jellegére.

9.10 Megbízó a megbízott részére megadott adataiban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül köteles megbízott részére bejelenteni, és együttműködési kötelezettsége körében megbízott szerződésszerű teljesítéséhez szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat megadni.

9.11 Megbízott és/vagy képviselői által jelen szerződés alapján létrehozott bármilyen szellemi termék (például, de nem kizárólag: forrás, szöveg, ötlet, dokumentáció, módszertan) megbízott tulajdonába kerül és a szerződés megszűnése után is ott marad.

9.12 Megbízott és a felületek tulajdonosai folyamatosan fejlesztenek és újítanak annak érdekében, hogy a megbízóknak a legjobbat nyújtsák. Megbízó erre tekintettel tudomásul veszi, hogy megbízott és a felületek tulajdonosai időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják a szolgáltatások formáját és jellemzőit.

9.13 Felek az ÁSZF-el kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetők érvényesnek, amennyiben azt a másik félnek a szerződésben szereplő címére címezve írásban – levélben, faxon, szkennelt formában, emailben a felek által előzetesen visszaigazolt email címre – küldik meg.

9.14 A felek kijelentik, hogy az ÁSZF teljes szövegét megismerték, megértették, és magukra nézve kötelezőnek tartják.

© 2013 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode